Κοινοβουλευτική Δράση

Ερώτηση για το φόρο πολυτελείας και υψηλά τέλη κυκλοφορίας σε πολυτεκνικά οχήματα 2000 κ.εκ
Ερώτηση για το φόρο πολυτελείας και υψηλά τέλη κυκλοφορίας σε πολυτεκνικά οχήματα 2000 κ.εκ

Ερώτηση κατέθεσαν Βουλευτές μεταξύ των οποίων ο Ευθύμης Καρανάσιος στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα  με θέμα: Φόρος πολυτελείας και υψηλά τέλη κυκλοφορίας σε πολυτεκνικά οχήματα 2000κ.εκ.

 

Όπως ορίζει ο Ν. 3220/2004, άρθρο 12: «Αυτοκίνητα για τη μεταφορά προσώπων, με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, που παραλαμβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολύτεκνους γονείς, που έχουν κατά το χρόνο της παραλαβής τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης. Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2.000 κυβικών εκατοστών η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά και για ένα αυτοκίνητο κατά οικογένεια. Σε περίπτωση μεταβίβασης, μίσθωσης, ενεχύρου, χρησιδανείου ή παραχώρησης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της χρήσης των παραπάνω αυτοκινήτων πριν από τη συμπλήρωση τριετίας από την παραλαβή, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί.

 

Αν η μεταβίβαση, η μίσθωση, το ενέχυρο, το χρησιδάνειο ή η παραχώρηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της χρήσης των αυτοκινήτων αυτών γίνεται χωρίς την άδεια της τελωνειακής αρχής εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και πρόσθετο τέλος ίσο με το 1/4 του ακέραιου συντελεστή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο αυτοκίνητο. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής των ως άνω παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων θα επιτρέπεται η αντικατάσταση αυτών, με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.»

 

Σύμφωνα με τον ν. 3454/2006 ισχύει απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης μέχρι 2000 κ.εκ. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2. «Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επι­βατικών αυτοκίνητων οχημάτων επεκτείνεται και χο­ρηγείται αναλογικά και στους γονείς ή γονέα με τρία ανήλικα τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους για τα οποία έχουν με νόμο ή δικαστική απόφαση τη γο­νική μέριμνα και επιμέλεια ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα ή προστατευόμενα, σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) κατά το έτος 2006, εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το έτος 2007 και εκατό τοις εκατό (100%) κατά το έτος 2008 και εντεύθεν».

 

Η ρύθμιση αυτή ώθησε πολλούς από τους πολύτεκνους να αγοράσουν με την προτροπή του μεγαλύτερου κέρδους αυτοκίνητα 2000 κ.εκ. με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση της οικογένειάς τους, με αποτέλεσμα σήμερα να τιμωρούνται με φόρο πολυτελείας και υψηλά τέλη κυκλοφορίας.

 

 

Είναι σημαντικό, τα αυτοκίνητα που αγοράστηκαν χωρίς δασμούς -πράγμα το οποίο αποδεικνύεται με έγγραφο του τελωνείου-  να πληρώνουν από 1800κ.εκ. έως 2000 κ.εκ. το ίδιο ποσό και όχι μέχρι 1925κ.εκ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

 ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

  1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την ευνοϊκότερη μεταχείριση των πολυτέκνων που αγόρασαν οχήματα μέχρι 2000κ.εκ. με βάση την ανωτέρω νομοθεσία ;