Κοινοβουλευτική Δράση

Ο Ευθ. Καρανάσιος εισηγητής στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Ο Ευθ. Καρανάσιος εισηγητής στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων συνεδρίασε την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα, με θέμα το σχέδιο νόμου του υπουργείου εξωτερικών που αφορά  στην  "κύρωση  του πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες του κέντρου επιβολής νόμου της νοτιοανατολικής Ευρώπης".

 

Ο Βουλευτής Χαλκιδικής Ευθύμης Καρανάσιος, ως μέλος της επιτροπής και εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε τις λεπτομέρειες και τα οφέλη της λειτουργίας του κέντρου και ζήτησε από τους συναδέλφους του να ψηφίσουν το εν λόγω σχέδιο.

 

Παραθέτουμε ολόκληρη την εισήγηση του βουλευτή κ. Καρανάσιου:

 

«Το εν λόγω Πρωτόκολλο υπογράφηκε στο Βουκουρέστι, στις 24 Νοεμβρίου 2010. Αντικείμενο του είναι η παροχή προνομίων και ασυλιών στο Κέντρο Επιβολής Νόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΣΕΛΕΚ), περιφερειακού Διεθνούς Οργανισμού με έδρα το Βουκουρέστι. Η ίδρυση του οποίου πραγματοποιήθηκε μέσω της σύμβασης του Κέντρου Επιβολής του Νόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουκουρέστι, 9 Δεκεμβρίου 2009), όπου μέσω του  άρθρου 6 της ανωτέρω σύμβασης προβλέπεται η σύναψη ειδικού Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες του ΣΕΛΕΚ.

 

Στο Πρωτόκολλο, που υποβάλλεται για κύρωση με αυτό το Σχέδιο Νόμου, περιλαμβάνονται 24 άρθρα, των οποίων οι επαρκώς κατά την γνώμη μου, τεκμηριωμένοι λόγοι, για την ψήφιση του ως άνω Πρωτοκόλλου, αναλύονται ως ακολούθως :

 

Με το άρθρο 1 και το άρθρο 2 ορίζεται η έννοια των όρων, οι οποίοι αναφέρονται, στις επιμέρους διατάξεις του, προς κύρωση, Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του.

 

Προβλέπεται η συνεργασία του  Κέντρου επιβολής Νόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΣΕΛΕΚ) με τις, των συμβαλλόμενων μερών, αρμόδιες αρχές, με σκοπό να  προληφθεί οποιασδήποτε κατάχρηση προνομίων και  ασυλιών, οι οποίες παρέχονται στο πλαίσιο εφαρμογής του προς κύρωση Πρωτοκόλλου.

 

Με το άρθρο 3, το άρθρο 4, το άρθρο 5 και το άρθρο 6 επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός των προνομίων και των ασυλιών που παρέχονται στο ανωτέρω Κέντρο (ΣΕΛΕΚ) και στην περιουσία του, η οποία μαζί με τους χώρους και τα αρχεία  έχει το απαραβίαστο, και πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, χαίρουν ασυλίας από κάθε μορφής νομικής διαδικασίας εκτός των οριζόμενων περιπτώσεων ήτοι αστικές αγωγές, αποζημιώσεις, ανταγωγές κ.λπ. Δεν μπορούμε φυσικά να παραγνωρίσουμε την απαραίτητη και εξαιρετικά σημαντική, παροχή διευκολύνσεων στις επικοινωνίας , την αλληλογραφία και τις εκδόσεις του Κέντρου, όπως συμβαίνει και στις διπλωματικές αποστολές αντιστοίχως.

 

Με το άρθρο 7και το άρθρο 8 παρέχεται η δυνατότητα  απαλλαγής του κέντρου (ΣΕΛΕΚ) και της περιουσίας του από :

 

Όλους τους άμεσους φόρους, Τους τελωνειακούς δασμούς, Τις απαγορεύσεις, Τους περιορισμούς εισαγωγής ή εξαγωγής αγαθών και εκδόσεων για επίσημους σκοπούς, Την έμμεση φορολογία σε αγαθά και υπηρεσίες για επίσημη χρήση, συμπεριλαμβανομένης και της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω αγαθών.

 

Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε  φυσικά και την δυνατότητα, που παρέχεται στο Κέντρο να αγοράζει συνάλλαγμα οποιασδήποτε μορφής και να τηρεί λογαριασμό, σε οποιοδήποτε νόμισμα.

 

Με το άρθρο 9, με τα άρθρο 10, με το άρθρο 11 και με το άρθρο 12 προσδιορίζονται, περαιτέρω, τα προνόμια και οι ασυλίες που απολαμβάνουν:

 

Οι εκπρόσωποι των Κρατών – Μελών κατά την άσκηση της αποστολής τους στο Κέντρο ( Σέλεκ ) και κατά την διάρκεια, των ταξιδιών τους από και προς το τόπο συνεδρίασης.

 

Οι Αξιωματικοί – Σύνδεσμοι των Κρατών – Μελών τόσο στη Φιλοξενούσα Χώρα εν προκειμένω Ρουμανία, όσο και στην Επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών.

 

Ο Γενικός Διευθυντής, Οι Διευθυντές, Το Προσωπικό του Κέντρου, Οι εκπρόσωποι των Επιχειρησιακών Εταίρων που έχουν τοποθετηθεί στο κέντρο (ΣΕΛΕΚ). 

 

Το άρθρο 13 και το άρθρο 14 υποχρεώνει, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος να κοινοποιεί, τα ονόματα και τα καθήκοντα των Εκπροσώπων και των Αξιωματικών – Συνδέσμων, στο Γενικό Διευθυντή και το Θεσμοφύλακα.

 

Καθώς επίσης και κάθε Επιχειρησιακό εταίρο να ανακοινώνει τα ονόματα, των εκπροσώπων του, στο Γενικό Διευθυντή και το Θεματοφύλακα.

 

Η υποχρέωση όλων των συμβαλλομένων μερών, που εντοπίζεται στην διευκόλυνση της εισόδου, διαμονής, αναχώρησης και διέλευσης από την επικράτεια τους, των εκπροσώπων των Κρατών – Μελών, των Αξιωματικών Συνδέσμων και του Γενικού Διευθυντή, των διευθυντών και του Προσωπικού του Κέντρου (ΣΕΛΕΚ), προβλέπεται μέσω των άρθρων 13 και 14, υπό την αίρεση, πως θα σχετίζονται, με επίσημη δραστηριότητα του Κέντρου (ΣΕΛΕΚ).

 

Με το άρθρο 15, το άρθρο 16 και το άρθρο 17 πραγματοποιείται:

 

Η ρύθμιση θεμάτων, σχετικά με τη διάρκεια των προνομίων και των ασυλιών των προαναφερθέντων προσώπων στην Επικράτεια της Φιλοξενούσας Χώρας  και στην Επικράτεια των Συμβαλλομένων μερών.

 

Η απαγόρευση, της ισχύος,  της δικαστικής ασυλίας σε περιπτώσεις αστικής αγωγής, για αποζημίωση από ατύχημα και για περιπτώσεις παράβασης των Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας.

 

Η διευκόλυνση της ορθής απονομής της δικαιοσύνης και η πρόληψη οποιασδήποτε κατάχρησης των προνομίων και ασυλιών, μέσω του καθορισμού των περιπτώσεων όπου θα αίρεται η ασυλία. 

 

Τέλος με τα άρθρα 18 έως 24:

Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην επικύρωση, αποδοχή και έγκριση του κυρούμενου Πρωτοκόλλου.

 

Επίσης οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να προτείνει την τροποποίηση του εν λόγω Πρωτοκόλλου, όπως η διαδικασία ορίζει.

 

Νέα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να προσχωρήσουν ή να αποχωρήσουν στο υπό κύρωση Πρωτόκολλο, όπως ειδικότερα η διαδικασία ορίζει.

 

Η δυνητική ύπαρξη διαφορών, μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του, επιλύεται μέσω καθορισμένου τρόπου, που το κυρούμενο Πρωτόκολλο ορίζει (διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και δια υποβολής της διαφοράς στο Συμβούλιο, σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των προηγουμένων).

 

Πραγματοποιείται, ο ορισμός της Κυβέρνησης της Ρουμανίας ως Θεματοφύλακα του κυρούμενου Πρωτοκόλλου, του οποίου η ισχύς διαρκεί όσο και η Σύμβαση για το Κέντρο Επιβολής Νόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΣΕΛΕΚ).

 

Θέτοντας υπόψη σας τα ανωτέρω εισηγούμαι την ψήφιση του εν λόγω Σχεδίου Νόμου που υποβάλουμε».