Συνεντεύξεις και άρθρα

(Εφημερίδα ΚΑΡΦΙΤΣΑ) Νέα Δημοκρατία η αναπτυξιακή ώθηση.
(Εφημερίδα ΚΑΡΦΙΤΣΑ) Νέα Δημοκρατία η αναπτυξιακή ώθηση.

Του Ευθ. Καρανάσιου*

Η οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να τα βγάλουν πέρα με τη φορολογία να αυξάνεται και τη ρευστότητα να μειώνεται συνε- χώς, ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ δεν έχει φτάσει ακόμα σε κάποιο τελικό δικαιούχο, το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών περι- ορίστηκε ακόμα περισσότερο και το εμπόριο υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες.

Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν βιώσει κατασχέσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών. Το 2016, η Ελλάδα σημείωσε χαμηλό 20ετίας στις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι χωρίς προηγούμενο επιβα- ρύνσεις των επιχειρήσεων, η γραφειοκρατία και ο δογματισμός της Κυβέρνησης αποθαρρύνουν την πραγματοποίηση επενδύσε- ων, καταδικάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στην ανεργία.

Η αναγκαία αναπτυξιακή ώθηση μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από τον κόσμο της εργασίας, της παραγωγής, της επιχειρηματι- κότητας και των επενδύσεων με παρεμβάσεις που θα βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής μας και δημιουργώντας τις προϋπο- θέσεις για:

• Μείωση της φορολογικής επιβά- ρυνσης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

• Ριζική βελτίωση του επιχει- ρηματικού περιβάλλοντος, με στοχευμένες παρεμβάσεις για κλάδους με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία.

• Αύξηση των ιδιωτικών επενδύ- σεων κατά 100 δις ευρώ μέσα σε μία πενταετία, ώστε αυτές να φτά- σουν στο 20% του Α.Ε.Π., καθώς και για αύξηση των εξαγωγών σε επίπεδο μεγαλύτερο του 40% του Α.Ε.Π.

• Τη διαμόρφωση ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης στο 4% του Α.Ε.Π., και τη δημιουργία τουλά- χιστον 120 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας από τον ιδιωτικό τομέα κάθε χρόνο.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής Χαλκιδικής με τη ΝΔ