Κοινοβουλευτική Δράση

O Ευθ. Καρανάσιος εισηγητής της ΝΔ σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εξωτερικών
O Ευθ. Καρανάσιος εισηγητής της ΝΔ σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εξωτερικών

Η κύρωση της συμφωνίας για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδα κρατών Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών – μελών της, αφετέρου, η οποία επεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, συζητήθηκε στη Βουλή.

 

Ο Βουλευτής Χαλκιδικής Ευθύμης Καρανάσιος, ως εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε τα οφέλη που θα προκύψουν για τις δύο πλευρές από την προστασία του περιβάλλοντος, την ανθρωπιστική βοήθεια, την επιχειρηματικότητα και ζήτησε από τους συναδέλφους του να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο.

 

Ακολουθεί η εισήγηση:

                             

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

  

Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση Σχεδίου Νόμου προτείνεται η κύρωση της Συμφωνίας για την Τροποποίηση, για δεύτερη φορά, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός,, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και των μελών της, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, με τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα, Πρωτόκολλα και την τελική Πράξη, που υπογράφηκαν στις 14 Ιουλίου 2010.

 

Πιο συγκεκριμένα :

 

   Με το άρθρο 1 κυρώνεται και τίθεται σε ισχύ, η ανωτέρω Συμφωνία, μέσω των διατάξεων, της οποίας, προβλέπονται αλλά και επιτυγχάνονται τα ακόλουθα :

 

Εκ του εμπλουτισμένου, μέσω των διατάξεων του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, προοιμίου αναδεικνύεται το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα των περιβαλλοντικών προκλήσεων, που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή, φαινόμενο, το όποιο μόνο ανεπηρέαστη δεν μπορεί να αφήσει την αναπτυξιακή διαδικασία.

 

 Ανανεώνεται η ατζέντα του πολιτικού διαλόγου μέσα από προωθούμενες  πολιτικές που έχουν ως στόχο:

Την περιφερειακή και ηπειρωτική ολοκλήρωση των συμβαλλόμενων μερών.

 

Τον προσδιορισμό αλλά και την κατάρτιση των στρατηγικών συνεργασίας,  αναφορικά με το πρόγραμμα δράσης για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Βοήθεια ανθρωπιστική, βοήθεια έκτακτης ανάγκης, στηριζόμενες σε ένα συγκροτημένο και καλά οχυρωμένο πλαίσιο, το οποίο θα προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές, υπό συνθήκες κρίσης και κατόπιν κρίσης.

 

 Σε ένα πλαίσιο που θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση και τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, με άμεση πρόσβαση για τους δικαιούχους σε αυτή, με την υποστήριξη όλων των διαθέσιμων μέσων υλικοτεχνικής υποδομής.

 

    Σε ένα πλαίσιο που θα υλοποιεί, τα απαραίτητα για την ανάκαμψη της ανάπτυξης, βραχυπρόθεσμα μέτρα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης, συναρτήσει των βασικών μακροπρόθεσμων, στόχων, που έχουν ορίσει οι συμμετέχουσες χώρες και περιοχές ΑΚΕ. 

 

   Σε ένα πλαίσιο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν από τη μετακίνηση πληθυσμών και θα θέτει παράλληλα τις βάσεις για τη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης και ετοιμότητας καθώς και συστήματα πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης για τον περιορισμό πιθανών δυσμενών επιπτώσεων.

 

 Τον στρατηγικό σχεδιασμό,  για την αντιμετώπιση του προβλήματος, της κλιματικής αλλαγής και για τις όποιες προεκτάσεις του.

 

Κατορθώνεται η, εκ της Συμφωνίας προβλεπόμενη, συμβολή των μερών στη εδραίωση κλίματος δημοκρατικής και πολιτικής σταθερότητας.

 

Εντοπίζονται οι τρόποι, μέσω επαναπροσδιοριζόμενων πολιτικών, που θα συμβάλλουν, στην οικοδόμηση της ειρήνης, την πρόληψη και διευθέτηση πιθανών συγκρούσεων, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση καταστάσεων αστάθειας  όπως το οργανωμένο έγκλημα, η πειρατεία, η παράνομη διακίνηση, ιδιαιτέρως ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων, και οι επιπτώσεις των παγκόσμιων προκλήσεων, κλυδωνισμών, όπως αυτοί:  των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών, της κλιματικής αλλαγής των πανδημιών κ.λπ.

 

Προωθείται ο συνεκτικός βηματισμός στις πολιτικές για την ανάπτυξη μέσω στοχοθετημένου, αλλά και στρατηγικά σχεδιασμένου, τρόπου προσανατολισμένο στην εταιρική σχέση. Βασικό ρόλο στην υλοποίηση των ανωτέρω, διαδραματίζει η, από τις, προς ψήφιση, διατάξεις, ενίσχυση του διαλόγου, ο συντονισμός, η συμπληρωματικότητα και η αμοιβαία ροή των πληροφοριών, που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων, της Συμφωνίας, στο τομέα της ανάπτυξη.

 

 

Αναλυτικότερα για την ανάπτυξη των συνεργαζόμενων μερών στους τομείς της Οικονομίας και της Κοινωνίας προβλέπεται  :

 

Η υποστήριξη των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε βασικές υποδομές από το δημόσιο τομέα, με σκοπό την ανάπτυξη του ιδιωτικού, την οικονομική ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.

 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των τομέων της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας στις χώρες ΑΚΕ, με απώτερο σκοπό την αύξηση, κατά βιώσιμο τρόπο, των συμφυών κοινωνικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων.

 

Η ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της διαχείρισης των εγχώριων εσόδων, ιδιαίτερα η δημιουργία αποτελεσματικών, αποδοτικών και βιώσιμων φορολογικών συστημάτων.

 

Η προώθηση της συμμετοχής  της συμμετοχής στις δομές και τους μηχανισμούς της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας, για τη διευκόλυνση της περαιτέρω ανάπτυξης και της αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων.

 

Η στήριξη της εφαρμογής των διεθνών βέλτιστων πρακτικών στον φορολογικό τομέα, καθώς και της αρχής της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών, στις χώρες ΑΚΕ που έχουν δεσμευθεί ως προς τις αρχές αυτές.

  

Μέσω των, υπό ψήφιση, διατάξεων, επιτυγχάνεται επίσης η περαιτέρω ελευθέρωση του πολυμερούς εμπορίου και διμερούς εμπορίου πολλαπλώς επωφελής, για τα συμβαλλόμενα μέρη, διαδικασία, προσδίδοντας αλλά και ενισχύοντας τα πλεονεκτήματα των εμπορικών συμφωνιών ΑΚΕ-ΕΕ.

 

Η συμφωνία, μεταξύ των μερών, χρησιμοποίησης των προβλεπόμενων, στο πλαίσιο του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, πόρων για την αντιμετώπιση δυνητικών προβλημάτων όπως το βάρος  του χρέους των κρατών ΑΚΕ και του ισοζυγίου πληρωμών τους θεσμοθετείται και ως ελπιδοφόρα συνέχεια μέσα από τη  δημιουργία θέσεων  εργασίας, την αύξηση των εσόδων, την παροχή επισιτιστικής ασφάλειας και την διατήρηση των μέσων διαβίωσης των αγροτικών και παράκτιων πληθυσμών, δημιουργεί ένα μοντέλο κοινωνικής- οικονομική – πολιτικής- πολιτισμικής ευημερίας, ικανό να αποκαταστήσει τις αδικίες σε όλα τα επίπεδα.

 

Η αύξηση της συμμετοχικής δραστηριότητας των νέων σε πολιτιστικές, και όχι μόνο, δραστηριότητες σε συνδυασμό με την αναγνώριση, αλλά και υποστήριξη του ρόλου των ,όπως ακριβώς προβλέπονται στο, προς ψήφιση, Νομοσχέδιο, πολιτιστικών φορέων και δικτύων ενισχύει την ανάπτυξη και προάγει, μέσω της πολιτιστικής διάστασης, την εκπαίδευση.

 

Ο, επί τα βελτίω, καθορισμός των στόχων και των προτεραιοτήτων, της συνεργασίας ΑΚΕ – ΕΕ στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης.

 

Δεν μπορούμε φυσικά να παραγνωρίσουμε τις αλλαγές, προσθήκες, που βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων. Αλλαγές οι οποίες θα συμβάλλουν στην προώθηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πράγμα το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

 

Αλλαγές που συμβάλλουν όμως και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό, με σκοπό να κινητροδοτήσει τις επιχειρήσεις και να τις  ενθαρρύνει να επωφεληθούν από την πρόοδο των διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης και του ανοίγματος του εμπορίου.

 

Και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι εδώ, με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, αλλά και εμφορούμενος από ένα αίσθημα υποχρέωσης ως προς τον κλάδο.

Φρονώ πως η υπερψήφιση τέτοιου είδους πολιτικών, οι οποίες κινούνται, προς την κατεύθυνση της αποποινικοποίησης της επιχειρηματικότητας, πρόβλημα που βιώνει κατά κόρον σήμερα ο κλάδος ( ποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας) αλλά και  ο τόπος μας, επιβάλλεται αν όχι επιτρέπεται…

  

Κατόπιν των ανωτέρω, Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Υπουργοί, Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Εισηγούμαι την ψήφιση του εν λόγω Σχεδίου Νόμου.